Good news on UK Financial Capability

A major new study published in August 2016 by the UK’s Money Advice Service highlights that people are changing their financial behaviours and developing positive habits to deal with money matters.

‘The Financial Capability of the UK’  points to evidence of how millions of people are adapting to deal with tough economic times, and working hard to manage their money. It says that 49% of adults are concerned about their finances but the evidence also shows how people have become more diligent  about their money matters and suspicious of financial scams.

67% agree that we are ‘very organised when it comes to managing money’. People are also checking bank statements more carefully – 54% of adults say they regularly check all incomings and outgoings on their bank statements to keep track of their money; and 40% look for suspicious transactions.

Furthermore, 85% of adults say they are saving – always a good sign that people are thinking to the future and being more responsible!

 

Jak poznat dobrého finančního poradce…

dreamstimefree_46006

Svět financí je složitý a laik se v něm jen obtížně orientuje. Z tohoto důvodu mnoho z nás vyhledá odbornou pomoc finančního poradce. Jak ale poznáme, že nám poradce poskytuje kvalitní služby?

Níže uvádíme několik užitečných tipů, jak poznat dobrého finančního poradce:

 1. Finanční poradce není obchodní zástupce

Obchodní zástupce většinou zastupuje jednu firmu a nedá Vám objektivní srovnání různých finančních produktů. Finanční poradce naopak hledá různá řešení pro různé potřeby svých klientů, disponuje nabídkou více produktů od více společností.

 1. Informuje, vše ochotně vysvětlí

Finanční poradce musí být schopný navržená řešení vysvětlit a znát jejich souvislost s plněním vašich osobních cílů. Měl by být schopný zdůvodnit výběr konkrétních produktů a představit vám také dostupné alternativy. Nehovoří pouze o výhodách, ale upozorní také na rizika a případné nevýhody navržených produktů.

 1. Nejprve naslouchá, potom navrhuje řešení

Finanční poradce nejprve naslouchá. Zjišťuje vaše plány a cíle, finanční možnosti, aktuální uzavřené smlouvy. Finanční poradce nikdy nepřichází na první schůzku s nabídkou konkrétních produktů a plánů.

 1. Certifikace je pro něj základ

Finanční poradenství je legislativně upraveno a poradci musí dodržovat řadu striktních pravidel. Investujte čas do prověření svého poradce. Můžete využít server, který za vás ověří vašeho finančního poradce www.overeniporadcu.cz.

 1. Emoce nechte stranou, rozhodujte se hlavou

Buďte realisté a nenechte se opít rohlíkem. Pokud vám slibuje finanční poradce nereálné zisky, ohání se garantovaným zhodnocením a odkazuje se na minulý vývoj finančních trhů, buďte v další spolupráci velmi opatrní.

 1. Nátlak a časová tíseň do finančního poradenství nepatří

Známkou dobrého finančního poradce je nejen dochvilnost, ale také dostatek času, který vám dá k promyšlení návrhu a k rozhodnutí. Dobrý poradce nepřichází s nabídkami, které musíte využít „teď nebo nikdy“.

 1. Také detaily rozhodují, buďte zdravě kritičtí

Buďte aktivní, pokládejte dotazy, buďte na poradce přísní. Nebojte se domluvit si schůzku u poradce v kanceláři nebo na neutrálním místě (například v klidné kavárně), finanční poradenství se již dávno nedělá na pohovce ve vašem obýváku.

 1. Rozhoduje značka? Často ano…

Pracuje finanční poradce pro některou z velkých finančně poradenských firem? Hledejte reference, zkušenosti jiných i nezávislá ocenění, kterými se firmy chlubí.

 1. Učení je u poradce základ

Nebojte se zeptat finančního poradce na jeho zkušenosti. Jak dlouho je v oboru? Jaké absolvoval kurzy a jaké je jeho vzdělání? Pamatujte, že finanční produkty se rychle mění a jen poradce, který je „v obraze“, vám může dobře poradit.

 1. Můžete říci NE

Pamatujte: do uzavření smlouvy vás nikdo nemůže nutit. Pokud máte pochybnosti, zjistěte si více informací, zeptejte se na názor někoho znalého z vašeho okolí, vezměte si čas na rozmyšlenou. Pokud vás poradce nepřesvědčí, vždy můžete říci NE.

 

Jak poznáte špatného finančního poradce?

 • neseriózní finanční poradce usiluje o podpis smlouvy již na jedné z prvních schůzek, vyvíjí nátlak
 • neposkytuje rady, ale instruuje vás, co máte udělat
 • skrývá rizika, představuje jen výhody produktu
 • formulace typu „To je příliš složité na vysvětlení“ nebo „Tomu nemusíte rozumět“ by vás měly varovat

Zdroj: http://www.investujeme.cz/desatero-k-vyberu-dobreho-financniho-poradce/

How to recognize a good financial consultant

dreamstimefree_46006

Financial world is complicated and for laic person difficult to understand. Therefor many of us seek out for help of a financial consultant. But how do we know that consultant provides us with quality service?

Below you can find some useful tips how to recognize a good financial consultant:

 1. Consultant is not a sales representative

Sales representative usually represents one company and cannot give you an objective comparison of different products. Financial consultant on the contrary, seeks various solutions for different needs of its clients and offers more products from multiple companies.

 1. Informs and explains

The consultant should be able to explain proposed solution and know its connection to your personal goals. He should be able to justify the choice of specific products and offer alternatives. He should not speak only about benefits of proposed products, but also highlight risks and possible drawbacks.

 1. Listens and then proposes solution

Financial consultant first listens. He should identify your plans and goals, financial possibilities, ongoing contracts. Financial consultant never comes to the first meeting with the offer of specific products and plans.

 1. Certification

Financial consulting is legislatively regulated and consultants must follow a series of strict rules. Invest time to verify your consultant.

 1. Set emotions aside, use your head

Be realistic and don’t be very credulous. If financial consultant promises you unrealistic profit, flaunts with the guaranteed appreciation and refers to the development of the financial market during last years, be very careful in your future cooperation.

 1. Force and time pressure does not belong to financial consultancy

Good financial consultant is not only punctual, but also gives you enough time to think about the proposal and the decision. A good consultant does not come with “now or never” offers.

 1. Details are important, be critical

Be active, strict and ask questions. Feel free to book an appointment with consultant in his office or at a neutral location (e.g. in a quiet café). Financial consultancy has not been doing on the couch in your living room for some time.

 1. Is brand determining? Often, yes…

Is the financial consultant working for one of the big consulting company? Search for references, experience and independent awards.

 1. Learning as the basis of the good consultant

Do not hesitate to ask a financial consultant on his experience. How long has he been in business? What is his education and which courses did he complete? Remember that financial products are rapidly changing and only consultant who is “in the picture” can give you a good advice.

 1. You CAN say no!

Nobody can force you into the contract signature. If you have doubts, find out more information, ask someone knowledgeable of your surroundings, take time to decide. If you have any concerns, you can always say no.

How to recognize a bad financial consultant? 

 • Financial consultant strives to contract signature on one of the first meetings, puts time pressure
 • Consultant does not give you advice, but instructs you what to do
 • Consultant hides risks and presents only product benefits
 • Formulations like “it’s too complicated for explanation” or “you don’t need to understand this” should warn you

Resources: http://www.investujeme.cz/desatero-k-vyberu-dobreho-financniho-poradce/

The FLY Project takes off!

The Fly Project Partners held their first transnational meeting in Ostrava in the Czech Republic on the 25th & 26th November 2014.

The meeting gave the opportunity for the key members of the various partner organisations to get to know each other and most importantly to plan the forthcoming work and associated activities.

Two all-day meetings were held at which partners presented their organisation’s unique skills and expertise and where all aspects of the project’s administration and management were discussed. The website, workshops, e-course structure & content, evaluation, dissemination plans and a whole lot more were finalised!

In all a thoroughly enjoyable and fruitful start to a project that we are all sure will make a valuable and lasting contribution to raising the level of Financial Literacy in the six European countries represented: Czech Republic, UK, Italy, Austria, Bulgaria and Romania.