February, 2015

Bulgarian

Title Icon

 Описание na Valero

Valero s.r.o. е частна организация, предоставяща образователни и обучителни услуги, и основана през 2008 г. В хода на кратката си история, Valero успя да изгради много положителна репутация и дълъг списък с контакти на клиенти от публичния и частен сектор.

Действаща в областта на образованието и обучението на възрастни от 2008 г. насам, Valero s.r.o. придоби професионален опит и отлично портфолио. Valero s.r.o. е специализирана в предоставянето на обучителни програми за повишаване на квалификацията и за развитие на капацитета на служителите в областта на образованието, събитийният мениджмънт, туризъм или кетъринг. Съсредоточавайки дейността си предимно към общообразователните и професионални умения и компетенции на служителите, Valero s.r.o. е оценена от клиентите си заради своята гъвкавост и способност да приспособява предоставяните услуги към специфичните нужди на всеки клиент.

Лицензирана в рамките на програма “Учене през целия живот” за обучение на служителите, Valero s.r.o. обхваща дейности в областта на ИТ умения, синдромът на бърнаут ефекта, управление на стреса, управление на кризисни ситуации в областта на образованието и т.н. В рамките на тази програма, Valero предоставя обучения на персонала в сферата на образованието, с фокус върху обучение на учителите в началните училища.

Отделно от обучението на персонала в образователната сфера, Valero предоставя и дълъг списък от възможности за обучителни и образователни курсове в рамките на програма “Учене през целия живот” пред широката общественост. Този списък включва обучения по компютърна грамотност, финансова грамотност, финансово управление, предприемачески умения, юридическо консултиране или меки умения.

Целевата група на Valero е широка, като тя обхваща професионалисти от различни области, възрастни, служители и безработни хора. Широката мрежа от обучители и експерти, с които Valero разполага, позволява на агенцията да предоставя висококачествени услуги.

Valero е координатор на проекта FLY.

Информация за контакт:

Zina Kaštovská – Project Manager
Valero, s. r. o.
Kubelíkova 1224/42
130 00 Praha, Žižkov
phone: +420 226 807 037
e-mail: kastovska@kongrespark.cz

Тел.: +420 226 807 037

(Информация за уебсайта на партньора)

Crystal Presentations Ltd

Crystal е изключително креативна дигитална агенция/ МСП, основана в  Мидландс, Англия, с доказан опит в областта на образованието и обучението, както тук в Обединеното кралство, така и в Европа от 1982 г. насам.

Ние имаме богат опит с проекти, финансирани от ЕС и наскоро завършихме проекта DEBTLESS, чиято идея беше тясно свързана с тази на проекта FLY (www.debtless.eu) Целта на проекта беше да осигури подкрепа, насоки и съвети, с цел да подпомогне хората да избегнат ситуациите, които могат да доведат до попадането в низходящата спирала на дълговете. В случаите когато хората вече имаха дългове, ние им помагахме да намалят тяхното ниво или в идеалния случай – да останат без дългове.

Нашите сайтове, спечелили награди, платформите, продуктите и електронните обучителни материали се използват в обучителните организации и на работните места във Великобритания – на всички нива – от ученици в началното училище до възрастни, и ние носим този опит и знания в рамките на проекта FLY.

Нашата роля в проекта FLY като технологични партньори е:

 • развитието на марката на проектното предложение, включително изработването на логата;
 • професионални услуги по проектирането на цялата проектна документация; резултати, разпространение, популяризиране и докладване;
 • разработване на уебсайта на проекта – дизайн, изработка, поддръжка и докладване;
 • блог на проекта – да се даде възможност за двупосочна дискусия по съответните теми, свързани с финансовата грамотност;
 • дизайн на бюлетините и Е- бюлетините на проекта.

… И най-важното

 • разработването на E-курса за всички тези три нива: средно, висше образование и обучение на възрастни

Технологичното решение на Crystal ще позволи обмена на знания и идеи, провеждането на дискусии и изграждането на мрежа. Това е аспект, който е от решаващо значение за успеха на проекта, тъй като предлага възможности за целевите групи и партньорите да комуникират ефективно заедно.

Данни за контакт:

Richard Jack (Старши ръководител на проекти)

Crystal Presentations Ltd

The Coffin Works

Fleet Street

Birmingham

B3 1JP

, Англия

E      fly@wearecrystal.uk

T      00441213805685

W     www.wearecrystal.uk

Кратко описание на Tk Formazione

Tk Formazione Srl е агенция за професионално обучение и обучение на възрастни, действаща на национално и европейско ниво от 1992 г. Насам, която предлага специализирани курсове, тематични семинари и програми за професионално обучение, адресирани до частни лица и екипи от работодатели/ служители от различни организации, от публичния сектор и от частни фирми в следните области:

 • Образование и обучение
 • Управление на човешките ресурси
 • Управление на проекти
 • маркетинг, комуникации, бизнес организация
 • Междукултурно общуване и глобално разбиране
 • Предприемачество
 • Коучинг
 • Международни проекти и мобилност/ специализация

Агенцията TKF има сертификат по ISO – Системата за управление на качеството (ISO 9001: 2008) за 37 сектор EA 37 (образование и професионално обучение) и е акредитирана от регион Тоскана за предоставяне на професионални обучителни курсове (код FI0252).

Due to unforeseen issues, our Italian partner withdrew from the FLY Project in October 2015. Although the Italian language version of the e-course is not available, it is still possible for all EU residents to access any of the five language versions (English, Czech, Romanian, German and Bulgarian) which have been developed, assuming they have the necessary language skills.

Кратко представяне на JKU:

JKU е австрийски университет, който предлага както технически, така и социално-икономически програми и изградил здрави връзки с регионални и международни партньори. Департаментът по бизнес информационни системи и комуникационно инженерство  е интердисциплинарен отдел, намиращ се на границата между техническите и обществените науки, както и на икономиката. Департаментът прави изследвания в областта на социално-техническите инструменти за подпомагане на процесите на обучение и развитие на умения в сферата на висшето образование и на организационно ниво. Фокусът на научните изследвания е подпомагане разбирането и подобряването на работните процеси от самите изследователи, както и върху проучване и насърчаване на обучителните процеси  на образователно и организационно ниво. Редица национални и финансирани от промишлеността проекти, с фокус върху практическото приложение на фундаменталните изследвания в сферата на обучителното подпомагане и технологиите за управление на знанието, са друга част от дейностите (портфолиото) на департамента. Освен това департаментът е домакин на задочна магистърска програма за управление на знанието.

Данни за контакт:

Д-р Christian Stary: Christian.stary@jku.at

Mag. Maria Mitterhauser: maria.mitterhauser@jku.at

Уебсайт: http://www.ce.jku.at/de

Кратко описание на БАР

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в контекста на обществото на знанието.

Това трябва да се постигне чрез разработване, локализация и трансфер на иновативни обучителни и образователни продукти, материали и методики; чрез анализ, трансфер и разпространение на най-добри практики; чрез установяване и насърчаване на центровете за върхови постижения; чрез установяване и популяризиране на мрежите за ПОО; чрез принос към процеса на разработване на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET), чрез насърчаване на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и валидиране на неформалното и информалното обучение в сферата на ПОО.

Информация за контакт:

E-mail: info@bg-da.eu

Уебсайт: http://www.bg-da.eu

Д-р Симеон Топчийски: simeon.toptchiyski@gmail.com

Кратко представяне на CTANM – Букурещки политехнически университет

Букурещки политехнически университет (БПУ), основан през 1818 г., е понастоящем най-големият технически университет в Румъния – с около 23 000 студенти, 3300 служители на пълно работно време, 1800 преподаватели  на непълно работно време и 900 докторанти. Политехническият университет в Букурещ е признат с изследователската си дейност. Изследователските програми включват фундаментални научни изследвания, но също така и приложни изследвания. Изследванията се провеждат в рамките на национален и международен контекст. Изследователска дейност допринася за около половината от доходите на университета.

Центърът за съвременни технологии (CTANM) представлява изследователски и образователен център с финансова и функционална автономност в БПУ, създаден през 1996 г., действащ по посока определянето и прилагането както на настоящите вътрешни процедури на б-обучението, така и по отношение на университетската дългосрочна стратегия за учене през целия живот. Финансирането на CTANM се реализира основно чрез договори за научни изследвания и обучения с румънски или чуждестранни бенефициенти в национални, европейски или международни проекти. CTANM има опит в над 50 успешно реализирани европейски проекти, разработени в рамките на програмите Леонардо да Винчи, Еразмус, FP6 и т.н. Много от тях бяха насочени към професионалното обучение на различни категории персонал: гимназиални учители, държавни служители, чуждоезикови обучители, мениджъри в сферата на туризма, служители на отдел “Човешки ресурси”, оператори на пречиствателни станции, които работят дистанционно, на хора в неравностойно положение или търсещи работа и др. От това става ясно, че CTANM има необходимия опит и способност да се приспособява към нуждите и спецификата на различните сектори от сферата на професионалното обучение. В CTANM работи високо квалифициран екип от специалисти в сферата на образованието и електронното обучение. Трима от членовете на екипа са сертифицирани онлайн обучители в Университета Шефийлд (Великобритания).

Данни за контакт:

Д-р Andrei DUMITRESCU: andrei.dumitrescu@upb.ro

Д-р Tom SAVU: savu@ctanm.upb.ro

Уебсайт:

http://www.ctanm.pub.ro/